ಬೃಹನ್ಮತಿ ಮನೋವಿಲಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ

Welcome To Bruhanmati Mano Vilasa Kshetra

ನಿಮ್ಮ ಮತಿ ಬೃಹತ್ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು

ನೆರವು ನೀಡುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಸೂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ದೇಹ-ಮನಸಿನ ಪರಸ್ಪರತೆ

ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ವಿಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು

ಬೃಹನ್ಮತಿ ಮನೋಸೂತ್ರಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಪಕ್ವಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ಚಿತ್ರ ಸಂಪುಟ

ತರಬೇತಿ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಪಟ್ಟಿ

ಬಹೃನ್ಮತಿ ಸೂತ್ರಗಳ ಹಂತ: ಸಾವಧಾನ -ಸಮಾಧಾನ ಅಭ್ಯಾಸ : ಭಾವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೂತ್ರ.
Image

ಬಹೃನ್ಮತಿ ಸೂತ್ರದಾರಂಭಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ

Image

ಶಾರೀರಕ ಲಯದ ಅಭ್ಯಾಸ

Image

ಮನಸ್ಸು-ಶರೀರದ ಸಮಾಯೋಜನಾ ಅಭ್ಯಾಸ